Lot : 119

צוואת בעל חיים אדם: בית אברהם – וילנא תקפ"א (1821). מהדורה ראשונה.

Start price: $1,000
|
Est. Price: $1,500 - $2,000
צוואתו של הגאון הנודע רבי אברהם דאנציג מווילנא בעל ספר חיי אדם וחכמת אדם לבניו – מהדורה ראשונה.
וילנא תקפ”א (1821) [4], יח [1] דף. דף. 17.5 ס”מ. נייר ירקרק. מעט נקבי עש משוקמים.
בתחילת הספר הקדמת בניו ואזהרת רבני וילנא לא להדפיס את ספריו ההלכתיים של המחבר ללא רשות בניו.
הצוואה זכתה אח”כ לתפוצה רבה, מהדורה ראשונה זו נדירה מאוד.
וינוגרד אוצר ספרי הגר”א 1558
×