Lot : 118

צוואתו הנדירה של בעל יסוד ושרש העבודה – מהדורה ראשונה: הורדנא תקנ"ד (1794)

Start price: $3,000
|
Est. Price: $3,500 - $5,000
צוואתו הנפלאה של הצדיק הפלאי רבי אלכסנדר זיסקינד מהורדנא בעל יסוד ושרש העבודה. הורדנא תקנ”ד (1794).
צוואה מיוחדת זו בה מגלה בדרך אגב בעל יסוד ושרש העבודה דברים רבים על דרכי עבודתו בפרישות ובקדושה כתב בעל יסוד ושרש והעבודה לבניו, אך ציוה אותם להדפיסה, והיא אכן נדפסה וזכתה למהדורות רבות, מהדורה ראשונה זו נדירה ביותר.
כב דף 17 ס”מ. מצב טוב מאוד.
כרוך עמו ספר ‘תומר דבורה’ להרמ”ק הורדנא תקנ”ה (1795).
×