Lot : 116

ספר צירופי שמות – כתב יד המחבר המקובל הגדול רבי יצחק כדורי זצ"ל

Start price: $2,500
|
Est. Price: $4,000 - $6,000
צירופי שמות לפי שרשי המלים חיבורו של זקן המקובלים בדור האחרון רבי יצחק כדורי, כתוב בעצם כתב יד קדשו.
על פי צירופי שמות אלו היה הרב כדורי כותב קמיעות וממתק הדינים.
בדף הראשון חתימת יד קדשו ובכריכה האחורית עדות בנו שהספר הוא מאת אביו ובעצם כתב ידו.
194 דף 32 ס”מ. בראש כל דף רשם הרב כדורי את שרשי השמות ומתחתיו בסדר טורי את התיבות השייכות לאותו השורש.
×