Lot : 115

מכתב רבני בגדאד ובראשם רבה של בגדאד רבי יעקב יוסף חיים בן הבן איש חי

Start price: $800
|
Est. Price: $1,200 - $1,500
מכתבם של ראשי רבני בגדאד ובראשם החכם באשי רבי יעקב בנו וממלא מקומו של הבן איש חי בענין חברת עוזר דלים בירושלים והשד”ר רבי יוסף חיים שרים.
על המכתב חתומים גדולי חכמי בבל באותה תקופה: רבי משה חיים שלמה דוד [שמאש], רבי יחזקאל עזרא אליהו ורבי עזרא [צאלח] אדם.
בשולי המכתב, מכתב פרטי בחתימת יד הגאון רבי יעקב ב”ר יוסף חיים בעל בן איש חי וחותמו האישי כראש רבני בגדאד ואגפיה.
הגאון רבי יעקב (תרי”ד-תרפ”א) ראש רבני בגדאד, בנו חביבו של הבן איש חי שהאציל עליו מהודו, גדלו וחינכו להחזיק במורשת אבותיו בשושלת רבני בבל, היה גאון בנגלה ובנסתר צנוע ועניו, לאחר פטירת אביו מילא את מקומו ברבנות בגדאד
המכתב בערבית יהודית וגם התאריך. 28×21 ס”מ. מצב מצוין.
×