Lot : 114

מכתב מאת הגאון בעל 'שדי חמד' – מספר התייעצויות עם הגאון רבי יוסף זכריה שטרן

Start price: $1,500
|
Est. Price: $2,000 - $2,500
מכתב מאת הגאון הגדול רבי חיים חזקיהו מדיני בעל ספרי שדי חמד אל הגאון הגדול רבי יוסף זכריה שטרן אב”ד שאוויל בעל זכר יהוסף.
המכתב מאסרו חג פסח תרנ”ג (1893) כולל כמה וכמה נושאים בעיקר עוסק במכירת ספרי שדי חמד והתייעצויות שונות עם הגריז”ש.
הגאון רבי חיים חזקיהו מדיני (תקצ”ג-תרס”ה) מגדולי המחברים הספרדים ומגדולי הבקיאים בספרות התורנית, שם עולם הקנה לו ספרו הענק שדי חמד שהוא כעין אנציקלופדיה תלמודית, נשא ונתן עם רבנים בכל קצווי תבל, ידידות עזה שררה בינו ובין הגאון משאוויל רבי יוסף זכריה שטרן.
1] דף בגודל: 20X12 ס”מ. כתוב משני צדיו בכתב יד מרובע כדי שהגריז”ש יוכל לקראו, בשולי הכתב חתימת יד השדי חמד: הצעיר חיים חזקיאו מדיני המכונה חח”מ. תיקוני נייר קלים.
×