Lot : 113

'למשמע אזן דאבה נפשינו וימס לבנו' - זעקת רבני אירופה להצלת יהודי מקנאס - משנת תקפ"ד – לא ידוע

Start price: $800
|
Est. Price: $1,200 - $1,500
אגרות המלצה מודפסות , מרבני איטליה, צרפת והולנד לבא לעזרת שד”ר חכמי מקנאס רבי דוד עטיאס לסייע בידו ולתמכו להציל את קהלת היהודים במקנאס מעול הצרות והמסים המוטלים עליהם על ידי השלטונות העריצים. אשר סובלים ‘אשכולות מרורות למו, צרורת צרורות ותכופות זו לזו’.
כולל מכתבים מרבני ליוורנו ובראשם רבי שלמה מלאך, רבי מתתיה הלוי זכות אב”ד אליסאנדיא די לה פאלייא, רבני פאריז ובראשם רבי אברהם די קולוניא, וכן מכתב ארוך מרבי שמואל ברנשטיין אב”ד אמשטרדם
ליוורנו תקפ”ד (1824) [4] עמ’ גדולים. 42+26 ס”מ. עברית, איטלקית, צרפתית והולנדית סימני קרע במרכז הדף ללא חסרון.
לא ידוע כלל , לא נרשם בוינוגדר ואינו בספריה הלאומית בירושלים.
×