Lot : 112

פרעות הפלאחים הערבים בצפת בשנת תקצ"ד - אגרת זעקה לעזרה מאת רבני צפת.

Start price: $1,200
|
Est. Price: $2,000 - $3,000
אגרת היסטורית מאת רבני צפת ובה תיאורים קשים ונוגעים ללב מפרעות הערבים חסרי הרחמים ביהודי צפת. אשר במשך 36 יום טבחו, ולא חמלו, בזזו, השחיתו ולקחו שלל מכל הבא ליד, מטלטלים ואוכל בסיסי, החריבו בתי כנסיות חיללו ספרי תורה וספרי קדש והישוב היהודי בצפת נותר ממש בעירום ובחוסר כל.
בין החותמים על האגרת הרב הקדוש והחסיד רבי נסים זרחיה אזולאי בעל ספר שלחן הטהור נכדו חביבו של החיד”א, (בנו יחידו של רבי אברהם אזולאי בן החיד”א). רבי נסים זרחיה קבל תורה מזקנו החיד”א והחזיק ברשותו רבים מכתבי היד של החיד”א, שימש כרב בתורכיה ובשנת תקצ”א עלה לצפת והיה מחשובי רבניה. וחתום בהסכמת רבני צפת על ספר פאת השלחן לר”י משקלוב, שנתיים לאחר חתימתו על מכתב זה נהרג ברעש הגדול שפגע בצפת ביום כ”ד טבת תקצ”ז ונמצא תחת המפולת, הידיעה על מותו הטראגי זעזעה את קהילות ישראל בגולה.
בנוסף חתומים על האגרת רבני צפת: רבי אברהם אנהורי אב”ד צפת, רבי חיים יוסף צרפתי שניהם נספו ברעש בצפת, רבי יעקב בן שמעון, רבי אברהם חסון , רבי חיים שלום פראנקו,. ורבי אברהם בכר רחמים.
[1] דף28+21 ס”מ. כ”ח אלול תקצ””ה. מצב מצוין.
×