Lot : 111

בינה לעתים – מהדורה ראשונה: ויניציאה תי"ג (1653) – חתימות והגהות גדולי קושטא

Start price: $1,000
|
Est. Price: $1,500 - $2,000
דרושים נחמדים ויפים מתוקים מדבש ונופת צופים אשר דרש ברבים הגאון הגדול רבי עזריה פיג’ו רבה של ויניציאה ובעל ספר גדולי תרומה.
ספר בינה לעתים נחשב לאחד מאבות ספרות הדרוש, והוא משמש כספר יסוד להרבה ספרי דרוש.
ויניציאה תי”ג (1653). מהדורה ראשונה. 27 ס”מ. מצב מצוין, כריכת עור, נדיר מאוד.
עם הקדמה ארוכה בשבח הספר והמחבר מרהמ”ז.
עם חתימות בעלים חשובות והגהות בכתיבת יד, מהם:
רבי משה שלטון בעל ספר בני משה, נכדו של מוהראנ”ח, מגדולי חכמי קושטא.
רבי חנניה בן יקר (השני) גם הוא מחכמי קושטא, חתימתו בסגנון חתימתו כאן: לעבד נמכר חנניה בן יקר נמצאת בהסכמת רבני קושטא לספר שתי ידות.
רבי אברהם בן יעיש – אף הוא מחכמי קושטא, נשא ונתן עם בעל כנסת הגדולה, רבי משה בנבנשתי בעל פני משה ומהר”ח עשאל בעל סם חיי.
רבי יהודה במוהר”ר לוי בן חביב.
רבי אברהם צרפתי.
רבי יצחק סבע
×