Lot : 11

מכתב נדיר מאת הגאון רבי אהרן וואלקין הי"ד אב"ד פינסק – קרלין בעל בית אהרן

Start price: $800
|
Est. Price: $1,200 - $1,500
מכתב בכתב יד הגאון רבי אהרן וואלקין אב”ד פינסק – קרלין אל ראשי ועד אנשי פינסק בניו יורק. לעזור בבניית בנין לישיבה הגדולה הנמצאת בפינסק, עם פרטים על הישיבה.
הגאון רבי אהרן וואלקין (תרכ”ה-תש”ב) מגדולי רבני ליטא בדור שלפני השואה, תלמידו המובהק של הנצי”ב בוואלוז’ין והיה קשור אליו בלב ונפש כל חייו, אחר חתונתו למד בכולל הפרושים בקובנה, שימש כרב בקהלות שאד, אמטיסלאוו, בימי כהונתו שם ישב חצי שנה בכלא על הפצת תורה, לאחמ”כ נמלט לפולין והתקבל לרבנות פינסק-קרלין עד עלות הכורת הנאצי אשר קפד את פתיל חייו הי”ד.
מחיבוריו נדפסו: בית אהרן על הש”ס, שו”ת זקן אהרן ועוד.
נייר מסמכים אישי 28×21 ס”מ. כולו בכתב ידו הנאה והמסודר של רבי אהרן. סימני קרע בקיפולי הדף ובשוליים.
×