Lot : 106

מכתב חידושי תורה מאת הרה"ח רבי יוסף צבי הלפרין הי"ד אב"ד שאמקוט

Start price: $300
|
Est. Price: $500 - $700
מכתב חידושי תורה בכמה ענינים מאת הרב הבקי רבי יוסף צבי היילפרין – האלפרט אב”ד שאמקוטא מארע והגלילות אל הבחור המופלג לוי יצחק [הוא רבי לוי יצחק מילר אב”ד פעטרוזשאני שלימים נעשה חתנו].
מכתב ארוך כתוב משני צדי הדף משנת תרפ”ט.
רבי יוסף צבי הלפרין אב”ד שאמקוט (תרמ”ה – תש”ד) גדל בצל סבו רבי ישראל אפרים פישל סופר בעל ‘אפסי ארץ’ כאבותיו היה מחסידי סיגעט ונסע אל הרה”ק בעל ‘קדושת יום טוב’.מכתביו הרבים נדפס מעט צרי וצרי לנפש חיה (ירושלים תשל”ט). פירסם מאמרים תורניים בכתבי עת: בית ועד לחכמים ולקט שושנה.
×