Lot : 105

מכתב מאת רבי אפרים הלוי בילליטצער דומ"צ בעטלאן בעל שו"ת יד אפרים

Start price: $300
|
Est. Price: $500 - $700
מכתב מאת רבי אפרים הלוי בילליטצער דומ”צ בעטלאן בעל ספר יד אפרים ועוד.
רבי אפרים הלוי בילליטצער הי”ד נולד בשנת תרנ”א תלמיד הדעת סופר בפרשבורג , חתן רבי יהודה ל”ש אב”ד בעטלאן, שימש כר”מ בישיבת חותנו ואחמ”כ כדיין בקהילה. נהרג על קדוש ה’ באושוייץ בז’ סין תש”ז. מחבר: יד אפרים, פותח שערים ושו”ת יד אפרים.
גלויית דואר. 1014 ס”מ דברי ברכה ושבח לגיסו על חיבורו לאחר שעבר על כמה גליונות שהגיעו אליו מבית הדפוס. כנראה נשלח לגיסו רבי אשר אנשיל יהודה מילר אב”ד פעטראזשען
×