Lot : 102

תעודת 'חבר' בכתב יד הגאון הצדיק רבי אליעזר זוסמן סופר בעל ילקוט אליעזר

Start price: $600
|
Est. Price: $1,000 - $1,500
כתב המלצה ותעודת ‘חבר’ בכתב יד הגאון הצדיק רבי אליעזר זוסמן סופר אב”ד פאקש בעל ילקוט אליעזר ועוד לתלמידו ר’ ישראל כ”ץ ‘לעטרו בעטרת תפארת בחורים להיקרא בשם הנאה לו לכל דבר שבקדושה החבר ר’ ישראל’.
הגאון רבי אליעזר זוסמן סופר אב”ד פאקש, צדיק קדוש עליון, מגדולי רבני הונגריה ומחבר פורה. תלמיד החתם סופר נולד בשנת תקפ”ה לאביו רבי מרדכי אפרים פישל סופר, נימול על ידי החתם סופר ולמד אצלו בצעירותו, עיקר לימודו היה אצל הכתב סופר והמהר”ם שיק. חתן רבי יואל אונגר אב”ד פאקש בעל שו”ת ריב”א, וממלא מקומו כאב”ד פאקש עד פטירתו בשנת תרס”ג. מחבר ילקוט אליעזר ג’ חלקים, ספר המקנה ג’ חלקים ועוד רבים. התעודה ניתנה בפאקש בשנת תרנ”ב, הכל בכתב ידו וחותמו וחתימתו. מצב טוב מאוד.
×