Lot : 100

חידושים משנת תקס"ה בכתב יד קדשו של הגאון הקדוש רבי צבי הירש מייזליש אב"ד אויהעל - אבי שושלת מייזליש

Start price: $1,000
|
Est. Price: $8,000 - $12,000
שני עמודים מלאים חידושי תורה, רמזים קצרים וציונים לחידושי תורה שונים מאת הגאון רבי צבי הירש מייזליש אב”ד ור”מ דק”ק אוהעל.
הגאון רבי צבי הירש מייזלש עילוי צעיר וקדוש שבטרם מלאו לו עשרים וחמש שנה, נתמנה לרבנות קהילת אויעהל שנחשבה אז לקהלה החסידית החשובה בהונגריה וניהל שם ישיבה כפי שנראה מהמכתב שלפנינו,וידוע שבשנת תקס”ו תיקן בה את תקנות החברא קדישא.
בשנת תקס”ז משנבחר מרן החתם סופר לרבנות פרשבורג, נבחר הוא כמתאים למלא את מקום מרן החתם סופר ברבנות וראשות הישיבה במטרסדורף.
קהילת אויהעל שחיפשה רב בעל שיעור קומה למלא את מקומו הרחיקה נדוד והביאה משינאווא שבגליציה את הרב הקדוש בעל ‘ישמח משה’ שימלא את מקומו ברבנות אויהעל.
בעת מחלתו ביקר רבי צבי הירש בפרשבורג וכדי לספק לו את צרכיו פסק החתם סופר את הפסק הנפלא והמדהים שלתלמיד חכם כמותו צריכה גם חברת ‘הכנסת כלה’ לתמוך בו מכספיה, כי תלמיד חכם יש לו דין כלה ודין מלך.
נפטר בשנת תק”ע טרם מלאו לו שלושים שנה. החתם סופר הספידו ואמר עליו שבחים נפלאים שהיה אוצר בלום לתורה ולא הלך ד’ אמות בלא תורה… עיין שם.
מצורף לכתב היד אישור מומחה.
סה”כ 4 עמ’ 25×20 ס”מ. החידושים נכתבו בצדו השני של מכתב שנשלח אליו בשנת תקס”ה.
×