Lot : 1

קול קורא לתענית ציבור כללי על גזירת שמד של יהודי רוסיה - בחתימת יד קדשם המקורית של החפץ חיים והגרח"ע גרודז'ינסקי אב"ד וילנא. מסמך היסטורי יוצא דופן בחשיבותו

Start price: $10,000
|
Est. Price: $15,000 - $20,000
הכרוז נכתב כולו בעצם כתב יד קדשו של הגאון רבי חיים עוזר ונחתם על ידו ועל ידי החפץ חיים בעצם כתב יד קדשו: ישראל מאיר הכהן בעל מחבר ספר חפץ חיים.

בשנת תרפ”ב גברו הרדיפות של השלטון הקומוניסטי ביהודי רוסיה, סגירת החיידרים, ורדיפות הרבנים היוו סכנה קיומית למצב הדת של יהודי רוסיה ואוקראינה, ועל כל זה היה סכנה ממשית ליהודי אוקראינה בגלל מצבם הגשמי הנורא שסבלו חרפת רעב ממש כפשוטו.
שני גדולי הדור, שעמדו בראש המערכה למען יהודי רוסיה ומצבם הנוראי לא נתן להם מנוחה – החפץ חיים ורבי חיים עוזר דנו בדבר לאחר שהחפץ חיים הגיע במיוחד לוילנא וקבלו החלטה לערוך יום תענית ציבור כללי בכל הארצות, לעורר ולהתריע ולבקש רחמים עבור יהודי רוסיה הסובלים חרפת רעב וגזירת שמד.
היום שנקבע ליום תענית ציבור לכל כלל ישראל הוא ערב ר”ח אלול תרפ”ב.
[1] דף 27×22 ס”מ. מצב טוב, פריט היסטורי יוצא דופן, עליו מתנוססות יחד בצוותא חתימת ידם של קברניטי ומנהיגי היהדות החרדית אשר הטביעו את חותמם בחותם בל ימחה עד לדורנו.
להלן קטעים מתוך המכתב:
עת צרה היא ליעקב צרות רבות ורעות סבבונו במשך ימי המלחמה אבל צרות האחרונות משכחות הראשונות הן בעניני הגוף והן בעניני הנפש המצב נורא השמועות הנוראות מאחינו באוקריינא פולחות כליות ולב דבר וחרב ורעב אשר לא נשמע כזאת מימי החורבן שנתקיים הכתוב כפשוטו ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן גזירות ורדיפות על דת קדשינו שאויבינו מבית ומבחוץ באים בזרוע לעקור את התורה והמצוה גזירת בטול החדרים ות”ת והישיבות וסגירת בתי מדרש בכמה מקומות שזהו גזירת שמד ושריפת התורה כולה.
 והנה יחד עם החוב הגדול והקדוש המוטל על עם ישראל בכל מקום שהם לפיקוח אלפי רבבות נפשות הסובלים רעב שאין שיעור לדבר להיות עושים ומעשים במהירות ובזריזות רב להציל שארית ישראל מכליון ושאין להחמיץ בזה אפילו שעה, יחד עם זה העירו רבים ושלמים וכמה מגדולי ישראל שמחוייבים עפ”י דין לקבוע תענית ציבור כללי לכל ישראל…. ובודאי ראוי לקבוע תענית ציבור כללי ביום אחד בכל תפוצות ישראל במושבותם באה”ק ובכל תפוצות הגולה ולמען שיגיע הדבר בכל מקום ראוי לדעתנו וכן הסכימו חברי ועד הרבנים בווילנא לקבוע ליום ער”ח אלול הבעל”ט ולהתנהג בו כבכל ת”צ שחולים ומעוברות ומניקות אין מחויבים להתענות.
ונכון הי’ לפנות בזה לכל הרבנים, אבל מפני קוצר הזמן הננו מוצאים לנכון לפנות בזה לאגודות הרבנים בפולין וליטא באה”ק באונגרן באשכנז ובאמעריקא ובכל תפוצות ישראל אשר בודאי יסכימו לזה לפרסם קביעות ת”צ כללי בכל מקום אשר אחינו בני ישראל שמה ליום ער”ח אלול הבעל”ט….
וה’ ישמע שועתינו ויסיר חרון אפו מעלינו ויחיש וימהר גאולתנו ופדות נפשנו כמשאלות אסירי תקוה המצפים לישועה.
 כו”ח יום ח’ תמוז תרפ”ב ווילנא
ישראל מאיר הכהן בעל מחבר ספר חפץ חיים
חיים עוזר גרדז’ינסקי

×