Lot : 99

הגדה של פסח עם ציורים: ויניציאה ת"ק (1740) – אחת ההגדות המצוירות היפות ביותר.

Start price: $1,800
|
Est. Price: $2,500 - $3,500

הגדה של פסח ‘הלשון הקדש ופתרונו בלשון אשכנז עם כמה צורות [=ציורים] על כל האותות והמופתים… בכל עמוד ועמוד נעשו צורות … ומתוכם יראו דברים נפלאים’.

ויניציאה ת"ק (1740). נדפס אמל המדפיס וינדראמין לתשוקת הגביר מאיר דא זארא. [25] דף. 32 ס"מ. חלק גדול מהשער בדיו אדום., שוליים עליונים חתוכים עם פגיעה במסגרת, שוליים משוקמים בחלק מהדפים וכתמי יין. כריכת חצי עור יפה מאוד.
אף שנכתב בשער שהתרגום הוא ללשון אשכנז למעשה הוא תרגום לאיטלקית, רק ברכת המזון היא בנוסח אשכנז.
הגזה זו היא אחת ההגדות המצויורות היפות והמפורסמות ביותר.

 [אוצר ההגדות, 188).
×