Lot : 95

מעשה טוביה: ויניציאה תס"ח (1707) – ספר הרפואה העברי הראשון שנדפס!

Start price: $3,000
|
Est. Price: $4,000 - $6,000

חיבור מקיף על עולם העליון – הגלגלים וכדומה והעולם הקטן הוא גוף האדם וכל עניני החולאים והרפואות כולל חכמת הניתוח. מאת רבי טוביה הרופא. ויניציאה תס"ח (1707) מהדורה ראשונה.

 מקובל שספר זה הוא הספר הרפואה העברי שעלה על מכבש הדפוס הוא יחיד מסוגו בתוכנו וגם בציורים הרבים והמעניינים שיש בו.
 עם כל השלשה שערים וכן תמונת המחבר. כל דפי הציורים והשירים בשלמות והדף האחרון ובו רשיון הצנזורה בפאדובה באיטלקית. . כריכת עור חדשה בצבע ירוק עם הטבעות. מעט הערות בכתב יד איטלייאני.
[6], קנח דף. 22 ס"מ. השער משוקם מעט וכן בדף 2 הושלם ביד אמן קטע מסביב לשיר.
המחבר רבי טוביה הרופא השתלם ברפואה באוניברסיטת פאדובה, שם פגש גויים והתווכח אתם בעניני דת ואמונה ושמע גם את גדופיהם הרבים נגד היהדות והיהודים, לכן החליט לחבר ספר זה להראות לכל העמים כי על אף שעם ישראל נמצא בגלות "לא לבדם נתנו אלה החכמות" אלא גם ליהודים.
הספר כולל גם ספור מעשה שבתי צבי וחקירת נתן העזתי על ידי רבני ויניציאה.
×