Lot : 91

משך חכמה- מהדורה ראשונה :ריגא תרפ"ז (1927) . נדיר

Start price: $500
|
Est. Price: $750 - $1,000

באורים, פירושים, רעיונות ודרושים, הערות וחידושים על חמשה חומשי תורה

מאת הגאון רבי מאיר שמחה הכהן אב"ד דווינסק בעל "אור שמח".
ריגא תרפ"ז (1927)
434 עמ’. 26 ס"מ. מצב מצוין.
בהיותו מוטל על ערש דווי בבית החולים בריגא מסר המחבר את הספר לרבי מנחם מנדל ז"ק אב"ד ריגא ובקש ממנו שידפיסו והוא אכן קיים את בקשת המחבר לפני מותו.
הגאון רבי מאיר שמחה גאון פלאי ומיוחד מגדולי רבני ליטא לפני השואה נודע על שם חיבורו הנפלא על הרמב"ם מיד עם צאתו לאור עולם של ספר זה הוא הצליח להפתיע אף את גדולי הדור בדרכו החדשה, במקוריותו, בבקיאותו העצומה בכל חלקי התורה כולל ידיעותיו המופלאות בחכמת האמת.
הספר תפס את מקומו הראוי לו בשורה הראשונה של מפרשי התורה וראה אור באין ספור מהדורות – הוצאה ראשונה זו נדירה מאוד.

×