Lot : 90

ספרי יסוד: אבני מילואים: למברג-זולקווא תקע"ו-תקפ"ו, (1816-1825)

Start price: $750
|
Est. Price: $1,000 - $1,250

חידושים ופלפולים על שלחן ערוך אבן העזר, שאלות ותשובות ומשובב נתיבות.

מאת רבי אריה ליב הכהן הלר אב"ד סטריי בעל הספר הנודע קצות החשן
זולקווא תקע"ו-תקפ"ו, (1816-1825)
מהדורה ראשונה
חלק ראשון: [1], עה, יד, [4] דף.
חלק שני:[4], פ, ל, [3] דף.
בסוף חלק ראשון:משובב נתיבות – תשובות להשגות רבי יעקב מליסא אשר בספרו נתיבות המשפט השיג על ספר קצות החושן. בסוף חלק שני:שאלות ותשובות.
שני החלקים במצבים מצוינים. נדיר מאוד.
ספר יסודי בעניני אבן העזר.
בשני החלקים חתימת רבי משה סופר בנו של בעל כתב סופר , נולד בשנת תר"א (1841) והיה הנכד הראשון שנקרא על סבו הגדול בעל חתם סופר, עמד בראש חברת מחזיקי הדת בזיבנברגן.
×