Lot : 88

רמח"ל: ספר דרך תבונות – דפוס ראשון: אמשטרדם תק"ב (1742) .יקר המציאות

Start price: $3,000
|
Est. Price: $5,000 - $8,000

ספר דרך תבונות הוא מספרי הרמח"ל הראשונים שעלו על מכבש הדפוס, הדפסה מיניאטורית ראשונה זו, היא יקרת המציאות ביותר.

תוכן הספר: יסודות הפלפול הישר ושרשי המשא ומתן של הש"ס בכל חלקיו, כללי התלמוד ודרכי השקלא וטריא מאת רבי משה חיים לוצאטו (רמח"ל)
אמשטרדם תק"ב (1742) מהדורה ראשונה. ו, כג, כג-מא דף. גודל:10 ס"מ. כריכת קלף עתיקה, חתוך מעט בשוליים העליונים ללא פגיעה בכותרת, מצב טוב מאוד.
. חתימת בעלים הצעיר שלום טייאר ס"ט – מחכמי לוב.
ספר עזר יסודי להבנת דרכי התלמוד.
×