Lot : 86

פולמוס 'כולל אמריקה' מכתב מאת הגאון רבי יעקב דוד אב"ד צפת – הרידב"ז

Start price: $1,200
|
Est. Price: $1,200 - $2,000

מכתב בכתב ידו של הגאון רבי יעקב דוד וילבסקי אב"ד צפת כפי הנראה בענין הפולמוס הגדול שהתעורר עם יסודו של כולל אמריקה.

בין הדברים נאמר במכתב: אתמול היה אצלי…. הממונה מהכולל שלכם והראה לי המכתב שבא אליו מראדזימין ונבהלתי לראות התבוננתי שזהו מעשה שטן ר"ל על חורבן הכולל כאשר היה כן בכוללים אחרים…" המכתב מרדזימין אולי הוא מהאדמו"ר רבי אהרן מנחן מנדל מראדזימין (שהרידב"ז הכירו אישית) שעמד בראש נשיאות קופת רבי מאיר בעל הנס.
בשנת תרנ"ו נוסד ‘כולל אמריקה’ שנועד לתמוך בבני אמריקה שבאו להתייישב בארץ ישראל, יסוד הכולל עורר התנגדות עזה מצד הגר"ש סלנט וראשי הכוללים בירושלים שחששו שזה יפגע בהכנסותיהם ובפרט לחורבנו של ועד הכללי שהתבסס בעיקר על תרומות מאמריקה, המחלוקת נמשכה חמש שנים עד שנת תרס"א.הרידב"ז שהיה אז הרב הכולל בשיקאגו היה מעורב בענין זה והוא זה שניסח את הפשרה והביא לידי סיום המחלוקת – כפי הנראה מהדברים מכתב זה קשור לפולמוס כולל אמריקה.
×