Lot : 81

ספרי יסוד: לחם משנה על הרמב"ם: ויניציאה שס"ד (1604) מהדורה ראשונה

Start price: $2,000
|
Est. Price: $3,500 - $5,000

ביאור ארוך ונפלא מספרי היסוד על ספר משנה תורה להרמב"ם, מאת רבי אברהם די בוטון משאלוניקי.

ויניציאה שס"ד-שס"ו (1604-1606). מהדורה ראשונה. מב: קסג: רלט [צ"ל: רמב] דף. 23 ס"מ.
שני חלקים, לחלק שני שער נוסף. שערים מעוטרים. שוליים מעט קצוצים, מעט כתמי מים. בשלמות נדיר ביותר.
רבי דוד קונפורטי מספר בקורא הדורות שהמחבר נפטר בערב שבת ונקבר בין השמשות וכשחזרו מבית הקברות זרחה להם השמש כדי שלא יחללו שבת
×