Lot : 80

עומק הלכה: קראקא שנ"ח (1598) מהדורה ראשונה – ספר מלא בשרטוטים וציורים. נדיר ביותר

Start price: $6,000
|
Est. Price: $10,000 - $12,000

ספר יחודי בתוכנו נדיר באופן מיוחד, כבר לפני 130 שנה כותב רח"נ דמביצר איש קראקא בספרו כלילת יופי
שהספר הנו יקר המציאות

הספר מלא וגדוש באיורים, שרטוטים וציורים להמחיש את הבנת הדברים חלקם נדפסו על פני כל העמוד – והוא מהספרים המאוירים הבודדים ואולי היחיד שנדפסו בקראקא במאה השבע עשרה.
נדפס בהסכמת המהרש"א, רבי מרדכי יפה בעל הלבוש ורבי משולם פייבוש אב"ד קראקא (רבו של הב"ח).
כולל ביאורים על דברים הקשים בתלמוד הנוגעים לחכמת החשבון והמדידה, תבנית הכלים והמנורה וציורים מאת רבי רבי יעקב קאפלמאן איש בריסק דקויא.
קראקא שנ"ג (1598) דפוס יצחק פרוסטיץ. מהדורה ראשונה. [53] דף .
בשער מופיע שנת  ‘הש"מחה ‘ –  הביבליוגרפיה של הספר העברי רושם 1598 ואילו וינוגרד רושם 1593 .   .
53 דף.17 ס"מ.   כמה דפים ששוליהם קצוצים עם מעט חסרון בטקסט במצב טוב מאוד, כרוך בכריכת עור חדשה נאה מאוד.×