Lot : 8

אנחנו נמוגים מפחד ודאגה שלא תסגר ישיבתינו הקדושה' מכתבו הנרגש של הגאון רבי שמעון שקאפ ראש ישיבת גרודנא.

Start price: $1,000
|
Est. Price: $1,500 - $2,000

פניה נרגשת לראשי אגודת הרבנים באמריקה בכתב יד הגאון הנודע מגדולי ראשי ישיבות ליטא בכל הזמנים הגאון רבי שמעון שקאפ ראש ישיבת גרודנא ובעל ספר ‘שערי יושר’.

במכתבו המלא רגש ‘ודברים היוצאים מן הלב’ כדבריו בסוף המכתב כותב הגר"ש כי ישיבתו נתפרסמה כאחת הישיבות הגדולות במדינתנו ואנחנו נלחמים בשארית כוחנו להחזיק מעמד בעת צר ומצוק…
מגדולי מעתיקי השמועה היה הגאון רבי שמעון שקאפ (תר"כ-ת"ש) אב"ד וראש ישיבת שער התורה בגרודנא, רבם של כל ראשי הישיבות בדור הבא, הוא סלל דרך בלימוד הגמרא ושיטות הראשונים וקנה שם עולם בחיבורו הנודע ‘שערי יושר’ אשר שמועותיו מתבדרות כל יום בשערי בתי המדרש. מגדולי מנהיגי דורו ואף זקן רבני הדור החפץ חיים היה מבקשו לסור לראדין להתייעץ עמו ביחידות בעניני הכלל.
מכתב ארוך משנת תרצ"ב, מעט שברי נייר בשוליים וסימני דבק ללא חסרון. נייר מסמכים אישי, כולו בכתב ידו, חתימתו, חותמו וחותם הישיבה.
×