Lot : 78

מגלה עמוקות – דפוס ראשון: קראקא שצ"ז (1637)

Start price: $10,000
|
Est. Price: $12,000 - $16,000

מאתיים חמישים ושתיים ביאורים על פי חכמת האמת על תפלת משה רבינו בפרשת ואתחנן מאת המקובל רבי נתן שפירא מקראקא. דפוס ראשון קראקא שצ"ז (1637)

ספר מגלה עמוקות במהדורתו הראשונה נחשב כבר שנים רבות לספר יקר המציאות. בספר זה הפליא בגימטריאות ונוטריקונים ועניני גלגולים ועשרות רמזים קבליים שהפכו לאבני יסוד בספרי הקבלה והדרוש.
המקובל האלוקי רבי נתן שפירא אב"ד קראקא (שמ"ה-שצ"ג) נכד הגאון רבי נתן שפירא מהורדנא (המהרנ"ש) בעל ‘מבא שערים’ גדול המקובלים האשכנזים היה ‘פה שלישי’ להאר"י ז"ל (כלשון רבי יהונתן אייבשיץ שנמנה על יוצאי חלציו בהקדמת כרתי ופלתי) היה לו מלאך מגיד מן השמים כמו שהיה לבית יוסף (שם הגדולים להחיד"א) ונגלה אליו אליהו הנביא (הקדמת בן המחבר).
[5], 166, טז, [8] דף. 18 ס"מ. השלמות שוליים אמנותיים כמעט ללא היכר בחלק מהדפים. עותק נאה במצב טוב מאוד, כרוך בכריכת עור חדשה מפוארת.
בשער הספר חתימת בכתב יד איטלקי: רח"ם ארחמנו נאום ה’ בגליונות הספר כמה הערות בכתב יד.
×