Lot : 71

תנ"ך – מנשה בן ישראל: אמשטרדם (1631) עותק יפה

Start price: $1,000
|
Est. Price: $1,500 - $2,500

חמשה חומשי תורה – פרשיות פתוחות וסתומות על פי הרמב"ם מדוייק בחסירות ויתירות לתועלת הסופרים כותבי ספר תורה מוגה ומדוייק על ידי החכם מנשה בן ישראל ונלווה עמו נביאים וכתובים.

אמשטרדם (1631)
בדפוס מנשה בן ישראל
612 עמודים 17 ס"מ. כריכת קלף מקורית. עותק נהדר, במצב מעולה. שער במסגרת ארכיטקטונית. נדיר ביותר.
מנשה בן ישראל לא היה רק המדפיס אלא גם הגיה את הספר ודאג לדיוק נוסח המקרא, ראה בשער ובקולופון – מהספרים הראשונים שהדפיס מנשה בן ישראל
ביבליוגרפיה:אלפי מנשה, מס’ 9 יערי מחקרי ספר, עמ’ 438 הע’ 3. וינוגרד, אמשטרדם 22

×