Lot : 7

מכתב חידושי תורה ונושאי רבנות בכתב יד הגאון רבי איצל מפונוביז'

Start price: $1,500
|
Est. Price: $2,000 - $2,500

מכתב ארוך בכתב יד הגאון רבי יצחק יעקב רבינוביץ הנודע בעולם התורה בשם רבי איצ’ל מפונוביז’ בעל ספר זכר יצחק.

מכתב משנת תרע"ד. [1] דף בגודל 20 +14 ס"מ. כתוב משני צדדיו קרעים קטנים עם מעט חסרון.
המכתב עוסק בנסיון לעזור לנמען "הגאון סוע"ה חיים יצחק הגאבד"ק…" למצא רבנות באחת מקהלות ליטא, וכן חידושי תורה בנושא חליצה.
 הגאון רבי איצל פונוביז’ר (תרי"ד-(תרע"ט) גאון מופלא מצעירותו, מחשובי מרביצי התורה בישיבות ליטא. קבל תורה מפי בעל בית הלוי ובמשך שנתיים למד חברותא עם הגר"ח סולובביצ’יק. בשנת תרמ"ט נקרא על ידי הסבא מסלבודקא לעמוד בראשות הישיבה בסלבודקא והביאה אל רום פסגתה, שיעוריו הארוכים והעמוקים, חידושיו המבריקים הפליאו את כל בני הישבה, בסלבודקא העמיד תלמידים רבים. בשנת תרנ"ד קבל את רבנות פונוביז’ (לאחר האדר"ת) שם הקים קיבוץ של תלמידים מופלגים.
רבי איצל’ה גם נשא את משא העם והיה מקברניטי הדור, לצד החפץ חיים והגאון רבי חיים עוזר מווילנא (ראה: רבותינו שבגולה עמ’ 186) מכל כתביו הרבים נדפסו אך מעט מחידושיו ותשובותיו בשם ‘זכר יצחק’.
×