Lot : 69

מעשה בית דין בחתימת יד קדשו של המקובל האלוקי רבי ישראל אבוחצירא – הבבא סאלי

Start price: $2,000
|
Est. Price: $2,000 - $3,500

פסק דין באישורו של הרב הקדוש רבי ישראל אבוחצירא מזמן כהונתו כראב"ד ארפוד ואגפיה.

הפסק נכתב ומחתם על ידי דייני בית דינו רבי מכלוף פדידיה ורבי שמעון אסבאג והוא הועבר לאישורו של הבבא סאלי זצ"ל.
[1] דף בגודל 31+20 ס"מ. ארפוד תש"ה. כתוב משני צדיו. בצדו השני פסק דין נוסף בכתב וחתימת הדיין רבי שמעון אסבאג.
הגאון הקדוש הבבא סאלי זצ"ל היה מדמויות ההוד האחרונים שקמו לעם ישראל , ברכותיו  ומופתיו התפרסמו בכל קצוות תבל.
כאן לפניך חתימת יד קדשו בעת ששימש כרב ופוסק בארץ הולדתו מרוקו טרם עלותו לארץ ישראל.
×