Lot : 67

כתי"ק בעל השבט מוסר זצוק"ל . ביאורים על התורה בכתב יד הגאון הקדוש רבי אליהו הכהן מאזמיר בעל "שבט מוסר"

Start price: $8,000
|
Est. Price: $12,000 - $15,000

ביאורים לפרשת מקץ וקצת עניני חנוכה בעצם כתב ידו של הגאון הקדוש רבי אליהו הכהן האיתמרי מאזמיר בעל שבט מוסר ומדרש תלפיות

עם מחיקות והוספות בשוליים.
[21] דפים. גודל: 22 x 16 ס"מ. כתמי מים ומעט פגיעות בטקסט עם שיקומים. כרוך כריכת עור מרשימה.
בדף [20,א] חתימת בעלים:אני הצעיר אהרן די שיגורה נר"ו – משפחת רבנים ומדפיסים ידועה באזמיר.
בדף [11,א] בכותרת שם החיבור "מגלה צפונות" ואכן הדברים נדפסו בספר מגלה צפונות ח"א שנדפס באזמיר בשנת תרי"ז (1857) לא ערכנו השוואה מדוקדקת בין כתב היד לחומר המודפס.
הגאון המופלא, צדיק וקדוש עליון רבי אליהו כהן האתמרי מאזמיר מגדולי המוכיחים בדורו ולדורות הבאים, איש פלא ומופת מרבני אזמיר חיבר למעלה משלושים חיבורים ורבים השיב מעוון בדרשותיו ותוכחותיו – כעדות החיד"א. שמו נישא ברטט בפי כל חכמי הספרדים והאשכנזים ובפרט על שם ספרו הראשון שזכה לאין ספור מהדורות "שבט מוסר". כמו כן נודע מאוד חיבורו מדרש תלפיות בו קיבץ דברים נפלאים ומופלאים, בספרי הגאון רבי חיים פלאג’י מרבה להפליג בשבחו ומספר דברים נוראים אודותיו.
בעל "שבט מוסר" נפטר זקן ושבע ימים בשנת תפ"ט (1729) ומנוחתו כבוד באזמיר.
×