Lot : 62

כוס הישועות – מהרשש"ך- העותק האישי של הנשר הגדול רבי נתן אדלר מפפד"מ

Start price: $3,000
|
Est. Price: $4,000 - $6,000

ספר כוס הישועות מהדורה ראשונה מאת הרב הגדול רבי שמואל שאטין הכהן כ"ץ ראש הקלויז הגדול בפרנקפורט דמיין וזקנו הגדול של החתם סופר.

פרנקפורט דמיין תע"א [1711]. מהדורה ראשונה, . מצב טוב.
בשער הספר נרשם שייך להתורני המופלא הר"ר נתן בהמנוח שמעון אדלר כ"ץ זלה"ה – הוא הנשר הגדול רבי נתן אדלר כ"ץ מורו ורבו המובהק והנערץ של החתם סופר, נודע כאיש פלא ומופת החתם סופר אמר עליו בהספדו "שהגיע לכלל תכלית החסידות והפרישות… וכל רז לא אנס ליה וכל שערי התורה פתוחים לפניו" והעיד שם שבשעה שהייתה שריפה בפרנקפורט האש לא קרבה אל ביתו. [דרשות חתם סופר עמ’ שעא-שעג].
×