Lot : 6

מכתב חדושי תורה מימי צעירותו של הגאון רבי רפאל שפירא מוואלוז'ין אל גיסו רבי חיים ברלין - עם תגלית על דרך לימודו.

Start price: $2,000
|
Est. Price: $2,500 - $3,000

מכתב חידושי תורה ארוך מאת הגאון רבי רפאל שפירא מוואלוז’ין חתן הנצי"ב וחמיו של הגר"ח סולובייצ’יק מבריסק אל גיסו הגאון רבי חיים ברלין.

המכתב משנת תרי"ד רבי רפאל היה אז בן שבע עשרה וגיסו הגר"ח ברלין בן עשרים ושתיים, החידושים סובבים על מסכתות חולין ושבועות, בשולי המכתב רשם רבי חיים ברלין בכתיבה יפה את תגובתו על חידושי רבי רפאל וניכרת שליטתם בש"ס ותוס’ בבקיאות עצומה כבר בגיל זה.
מכתב ארוך ( 25+19 ס"מ) כתוב על שני צדי העמוד בכתב ידו הנאה והמרשים של רבי רפאל. מעט תיקוני נייר בסימני הקיפול.
דרך לימודו המיוחדת של רבי רפאל הייתה הל’שיטתם’ כלומר להוכיח שדברי אמורא או תנא פלונית מתאימים בכמה וכמה מקומות בסוגייות הש"ס ויש קו מנחה בין דעותיו בכמה מקומות, יסוד לימוד זה הוא אבן יסוד בספרו הגדול תורת רפאל, והנה ממכתב זה עולה שדרך מיוחדת זו כבר דרך בה בגיל צעיר ביותר – גיל שבע עשרה ובה דבק כל ימיו. (ראה בראש עמ’ ב’ במכתב.שמתרץ קושייית רע"א על פי רב חסדא שלשיטתו הולך במקום אחר).
הגאון רבי רפאל שפירא מוואלוז’ין – בן הגאון רבי ליבלי קובנר וממנו קבל תורה עד שבגיל חמש עשרה לקחו הנצי"ב כחתן לבתו, משנת תרכ"ה, החל להרצות שיעורים בוואלוזי’ן ולשיעוריו יצא שם בחריפות ובעיקר בבקיאות הרבה בכל חלקי הש"ס ושיטות הראשונים. לאחר זמן יצא לכהן ברבנות ואת מקומו בישיבה מילא חתנו הגר"ח סולובייצ’יק, עם פתיחת הישיבה מחדש בשנת תרנ"ט חזר לעמוד בראשה עד פטירתו בשנת תרפ"א.
×