Lot : 59

שטר מכירת מקום בעזרת נשים בבית הכנסת האר"י בצפת בחתימת רבי שמואל העליר והגה"ח רבי אברהם ממונקאטש זקנו של ה'אמרי יוסף' מספינקא.

Start price: $1,000
|
Est. Price: $1,000 - $1,200

שטר קנין משנת תרי"ז בחתימת רבני צפת וממוני ומשגיחי הכוללים.

במרכז המסמך אישור: גם אנחנו הח"מ ממונים ומשגיחים דפעיה"ק צפת ידינו תכון עם הגבאים דבית הכנסת הנ"ל… ולראיה באנו על החתום כ"ה תמוז התרי"ז פעיה"ק צפת הק’ שמואל העליר. הק’ אברהם ממונקאטש. רבי אברהם כתב בכתב ידו את האישור הנ"ל.
הגה"צ רבי אברהם ממונקאטש אביהם של רבי שמואל צבי – אביו של הרה"ק רבי יוסף מספינקא בעל אמרי יוסף והגאון רבי יצחק ווייס אב"ד סוואליווא ומונקאשט בעל ספר בית יצחק, גדל בצל הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאלוב ואח"כ בצילם של רבי צבי הירש מזידיטשויב בעל עטרת צבי והרה"ק בעל בני יששכר, עלה ארצה לעת זקנותו בשנת תרי"ב והתיישב בצפת ואח"כ בטבריה ושם נלב"ע בשנת תר"כ ונטמן בחלקת תלמידי הבעש"ט. רוב כתביו אבדו ורק קונטרס אחד נותר לפליטה ונדפס בשם שארית אברהם בסוף ספרו של בנו ‘תולדות יצחק’.
במרכז הדף חיזוק נייר עם כתם חום ומעט פגיעה באותיות בקפלים. נדיר ביותר.
×