Lot : 58

מכתב מאת הגאון החסיד רבי ישראל מתתיהו אוירבך בעל ספר אלפי ישראל, אמרי בינה ועוד

Start price: $500
|
Est. Price: $1,000 - $1,500

מכתב מאת הגאון החסיד רבי ישראל מתתיהו אוירבך אב"ד בוסק וגוואדזיץ אל רבי שמואל יצחק [שור] אב"ד מאנסטרישץ [בעל מנחת שי].

על גבי גלויית דואר משנת תרנ"ב. מצב טוב מאוד.
הגאון רבי ישראל מתתיהו אוירבך אב"ד גוואדזיץ, מגדולי המחברים בדורו, חיבר ספרי הלכה רבים שכבר בחייו זכו לכמה מהדורות
ואף נזכרו בספר ‘משנה ברורה’ מהם: אלפי ישראל על חו"מ, אמרי בינה על יורה דעה, שומר ישראל על עניני סכנה (נדפס אח"כ בשם שמירת הנפש), נזר ישראל עם ליקוטי רימ"א על הלכות שבת, מקרא קדש על יו"ט וחול המועד, חידושי גאונים על הלכות טריפות, מקוה ישראל על הלכות נדה ועריות, כללי הוראה על איסור והיתר וברכת ישראל על הלכות ברכות. . (אנציקלופדיה לחכמי גאליציה ח"א עמ’ 39-41).

×