Lot : 57

הסכמה בכתב יד הגאון רבי דב בעריש רפפורט בעל ספר דרך המלך, תלמיד הרה"ק רבי חיים מצאנז.

Start price: $300
|
Est. Price: $500 - $1,000

הסכמה ארוכה בכתב יד הגאון החסיד רבי דב בעריש רפפורט אב"ד ראווא ובעל ספר ‘דרך המלך’ על הדפסת חיבורו בכתב יד של הגאון בעל מרכבת המשנה על שלחן אבן העזר.

דף בגודל 21+17 ס"מ סימני קיפול וקרע ללא שום חסרון. נדיר מאוד.
כתב היד של החיבור התגלגל לידי הגרחי"ל אויערבאך והוא הדפיסו בירושלים בשנת תרפ"ז בשם ‘חכם לב’ – אך הסכמה זו לא נדפסה שם.
הגאון רבי דב בעריש רפפורט אב"ד ראווא (תקפ"ד-תרס"ו) תלמיד מובהק של הגאון רבי דובעריש אשכנזי אב"ד לובלין בעל ‘נודע בשערים’ וחסיד הרה"ק רבי חיים מצאנז. שימש למעלה משלושים שנה ברבנות ראווא והגן על העיר מפני רוחות זרות, היה גאון וצדיק ולמדן עצום, באחת האסיפות לחיזוק הדת כבדו מהר"י מבעלז לשבת בראש, וכן הפקיד בידו את צוואתו, רבים מגאוני גאליציה נשאו ונתנו עמו בהלכה. חיבורו על הרמב"ם בשם ‘דרך המלך’ נדפס בלמברג בשנת תרנ"ב.
×