Lot : 56

הסכמה בכתב יד הגאון רבי אברהם מנחם מנדל שטיינברג אב"ד בראדי בעל 'מחזה אברהם'.

Start price: $300
|
Est. Price: $750 - $1,200

הסכמה בכתב יד גדול המשיבים בגאליציה בדורו הגאון החסיד רבי אברהם מנחם מנדל שטיינברג אב"ד בראדי בעל שו"ת מחזה אברהם.

ההסכמה משנת תרנ"ז בעת רבנותו כאב"ד בסניאטין על כתב יד חיבור על שלחן ערוך אבן העזר מהגאון רבי שלמה חעלמא בעל מרכבת המשנה.
דף בגודל 21+13 ס"מ. הכל בכתב ידו במצב טוב מאוד.
חיבורו של בעל מרכבת המשנה התגלגל בסופו של דבר לידי הגרחי"ל אויערבאך שהדפיסו בירושלים בשנת תרפ"ז בשם ‘חכם לב’, אך הסכמה זו לא נדפסה שם.

הגאון החסיד בעל מחזה אברהם, היה מגדולי המשיבים בגאליציה בדורו, הוא הוכר כסמכות הלכתית ופנו אליו בשאלות סבוכות מכל קצוי ארץ במיוחד לאחר פטירת ידידו המהרש"ם. נמנה על חסידי האדמורי"ם מסאדיגורה וצ’ורטקוב והיה בין הרבנים שפסק בענין ירושת האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסאדיגורה. תשובותיו נדפסו בג’ חלקי שו"ת מחזה אברהם.
×