Lot : 53

2 פריטים : מכתב + תשובה בהלכה בכתב יד עמוד ההוראה בדורו הגאון רבי שמעון גרינפעלד בעל שו"ת מהרש"ג לעיר ניו יורק.

Start price: $2,000
|
Est. Price: $2,500 - $3,000

1)תשובה מאת הרב הגאון רבי שמעון גרינפעלד אב"ד בידסעמיהאלי בעל שו"ת מהרש"ג בעניני מזוזה ובו משא ומתן רחב בדברי רבו המהר"ם שיק ותשובות להשגות הרב השואל על דברי המהר"ם שיק. [2] עמ’ גדולים.

2)מכתב אל חברת ‘תומכי תורה’ בעיר ניו יורק , תודה וברכה על קבלת תרומה לשיבתו המונה יותר משמונים תלמידים ומספר שעיקר כסף זה הולך עבור הוצאות האוכל (מאנזע’) של הבחורים בישיבה.
הגאון רבי שמעון גרינפעלד הנודע בספר תשובותיו – שו"ת מהרש"ג היה מעמודי ההוראה בהונגריה בדורו, מילדותו למד בישיבת המהר"ם שיק ובגיל צעיר נסע אל הרה"ק רבי חיים מצאנז והיה מהיחידים שם שהבינו היטב את שיעוריו בפלפול(ראה בהסכמת בנו של הערוגת הבשם לשו"ת מהרש"ג) גם ה’ייטב לב’ שבח אותו מאוד, משנת תרס"ז ישב על מקום אביו ברבנות סעמיהאלי והחזיק בה ישיבה גדולה, נפטר בשנת תר"צ. מאות תשובותיו תשובותיו נדפסו בשלשת חלקי שו"ת מהרש"ג .
×