Lot : 50

תשובה ארוכה בהלכה סבוכה בעניני אבן העזר בכתב יד הגאון רבי יהודה גרינוואלד אב"ד סאטמר

Start price: $2,000
|
Est. Price: $2,000 - $3,000

תשובה ארוכה בכתב יד הגאון רבי יהודה גרינוואלד אב"ד סאטמר בעל שו"ת זכרון יהודה אל רבי אשר אנשיל מילר אב"ד פעטראזשאני בעל ספר לחם אשר וקרבן אשר.

4 עמודים גדולים. שנת תרע"ב (1912). חיזוקי נייר בקיפולים.
התשובה היא בנושא הנקרא בהלכה "מינקת חבירו" שהיא מן השאלות הסבוכות ביותר כפי שהקדים בתחילת התשובה ‘ידוע שהלכה זו היא מן אחת מהחמורות שבחמורות ובמקום שהרי ישראל התייראו לומר בו היתר יען שהדבר נוגע לדיני נפשות, מי אנכי יתוש שפל ואפל ואני כאיש אשר לא ראה מאורות מימיו ואיך אזדקק לדבר חמור זה…’ את תשובתו הארוכה בנושא הוא כתב מחוץ לביתו כשהוא מחוסר ספרים!!!
הגאון הצדיק רבי יהודה גרינוואלד אב"ד סאטמר – מגדולי רבני וצדיקי הונגריה בדורו, נולד בשנת תר"ח לערך, תלמיד חביב לכתב סופר שחיבבו מאוד ושידך לו את בת אחיו לאשה ישיבתו בהונגריה נודעה לשם והייתה מן הגדולות והמפורסמות במדינה.נפטר בשנת תר"פ. מחבר: שבט מיהודה על חמשה חומשי תורה, שארית יהודה על חמשה חומשי תורה, עוללות יהודה על תהלים ושו"ת זכרון יהודה – שלשה חלקים.
×