Lot : 5

מכתב ארוך בכתב יד הרוגוצ'וביר בענין פולמוס 'היתר המכירה' בשמיטה

Start price: $2,000
|
Est. Price: $5,000 - $7,500
מכתב בכתב יד שר התורה מרא דכולא תלמודא הגאון רבי יוסף ראזין מדווינסק הנודע בעולם בשם הרוגוצ’וביר.
המכתב משנת תר"צ נשלח לידיד ה’ דוד [הוא כנראה רבי דוד פוטאש] בו קובע הרוגוצ’וביר נחרצות בראשית מכתבו
‘והנה ודאי המכירה אינה מבטלת קדושת שביעית שיש על עצם השדה והרבה יש להאריך בזה בגדר שביתת הארץ דזה מציאות חדש’ וכן מסיים בסוף המכתב ‘אבל מ"מ הקדושה לא פקעה ע"י מכירה לב"נ [לבן נח] באין חולק בזה’.
כדרכו של הרוגוצו’ביר הוא עוסק ב’גדר’ של כל ענין עם ציוניו עיין פה ועיין שם רבים , במכתב זה יש למעלה מחמש עשרה ציונים לרש"י ותוס’ בכל מרחבי התלמוד וכן ציונים לירושלמי.
גאון הגאונים שר התורה הגאון הרוגוצ’וביר (תרי"ח תרצ"ו) ‘אוצר החכמה כאחד מן הראשונים’ כפי שהגדירו רבי מאיר שפירא מלובלין היה "פרשה בפני עצמה שאינה נכללת בתוך המסגרת הקבועה של גדולים וגאונים, היתה אישיותו התורנית של הגאון הרוגוצ’ובי, לא שאינה נכנסת מפני רוב גדלה ועמקה ורחבה, אלא שאינה נכללת, אין המדובר על שיעור הקומה, על הכמות, לא על הכמות של היקף הידיעות, הבקיאות, ולא על זו של עומק ההגיון, הקומה עצמה היא אחרת, מחומר אחר קורץ, מעיסה אחרת נילוש, בקיאות אחרת, הגיון אחר, פרשנות אחרת…. כשאתה מעיין בספריו הראש מסתחרר מרוב הציונים ו"העיינים" והוא הדבר בנוגע לניתוחיו ההגיוניים ולביאוריו- פירושיו המקוריים".(הרש"י זוין אישי ושיטות (עמ’ 93).
×