Lot : 48

פולמוס ריחיים של קיטור - מכתב מהרה"צ רבי שלום גולדנברג אב"ד סוואליווע והגליל

Start price: $500
|
Est. Price: $1,200 - $1,800

מכתב ארוך בו כותב את דעתו נגד טחינת הקמח בריחיים של קיטור, מביע את שמחתו הרבה על שהשיגו עבורו חיטים שמורות לאפיית מצות, וכן חידושי תורה.

בין דבריו אודות הרחיים של קיטור כותב מנהמת לבו ‘ומה נעשה כי השטן ידו בכל להכין מכשול, יראה ה’ בענייננו ויישר לפנינו דרכי התורה ולהסיר מכשול במהרה’.
הרה"צ רבי שלום גולדנברג אב"ד סוואליווע והגליל בע"ס דברי שלום – היה נחשב בהונגריה כצדיק ובעל מופת .ורבים שיחרו לפתחו. עובד ה’ בכל כוחו ומתפלל בהתלהבות, היה מחסידי הרה"ק משינאווא ובספרו דברי שלום מביא דברים ששמע מפיו. נולד בשנת תרל"ב, שימש ברבנות סוואליווע והגליל משנת תרמ"ב עד תרע"ג. מכתביו נדפסו דברי שלום על התורה וברכת שלום על הש"ס [אהלי שם עמ’ 426, ישיבות הונגריה ח"ב עמ’ 312].
[3] עמ’ משנת תרע"ג. נייר מסמכים אישי, מצב טוב, בסופו כמה שורות מזוגתו הרבנית. נדיר וחשוב מאוד.
×