Lot : 42

מכתב המלצה עבור עילוי צעיר לימים בכתב יד הרה"ק רבי מרדכי רוקח מבילגורייא

Start price: $1,200
|
Est. Price: $2,000 - $5,000

מכתב המלצה כתוב במליצה נאה בכתב יד הרב הקדוש רבי מרדכי רוקח אב"ד בילגורייא. התעודה ניתנה בירושלים בשנת תש"ד. הכל בכתב ידו, חתימתו וחותמו.

בין הדברים נכתב: ‘אתקינו תעודתא מהימנותא להעלם יניק וחכים טובא כמר… איך שעמד לפני למבחן ותהיתי על קנקנו וידע לאהדורי בסברא… ראיתי כי ברכה רבה בו… וכאשר יוסיף לשקוד על דלתי התורה יהיה למדן גדול… וכבר החל לחדש חידושין דאורייתא וכתבם עלי גליון…’.
הרה"ק רבי מרדכי רוקח מבילגורייא (תרס"ב-תש"י) בן הרה"ק רבי ישכר דב מבעלזא, מילדות נתגלו בו כשרונות נדירים, נתקבל בשנת תרפ"ז לרב בבילגורייא, ניהל "שולחנות", אך לא נהג באדמורו"ת והתבטל בפני אחיו הגדול רבי אהרן מבעלז אותו העריץ, בתקופת השואה חבר אל אחיו ועמו נמלט בנדודים רבים מפולין להונגריה עד הגיעם לארץ ישראל, בה סייע לאחיו לשקם את חסידות בעלזא, , נפטר בקצור ימים בשנת תש"י ונטמן בטבריה, בנו הוא האדמו"ר מבעלזא, שליט"א המכהן כיום.
גודל: 21+10 ס"מ. נייר דק, מעט כתמים.
×