Lot : 4

שני מכתבים מאת הגאון רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק בעל 'אור שמח'. (מכתב המלצה ומכתב ברכה)

Start price: $10,000
|
Est. Price: $12,000 - $15,000

1)מכתב לראשי עדת ק"ק קמאי לקבל עליהם לרב את רבי ישראל זיסל דבורץ במקום רבם שעזב לכהן כרב בעיר רובינשאק כולו בכתב ידו וחתימתו של גאון הגאונים רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק בעל אור שמח ומשך חכמה.

המכתב משנת תרע"ד מחובר של רבי משה דוד הכהן גראדסקי רב דפלאן חדש בדווינסק (ידיד נאמן וחביב לבעל אור שמח אשר מינהו לרבנות שם) ועליו הוסיף בעל אור שמח. דברי המלצה ושבח.
2)מכתב ברכה לשנה החדשה כתוב בשפתו העשירה והמיוחדת של רבי מאיר שמחה. הכל בכתב ידו. דווינסק תרפ"ו.
הגאון רבי מאיר שמחה הכהן בעל אור שמח ומשך חכמה גאון גאוני ליטא בדור האחרון, בקי בכל רזי תורה כפי שיעידו עליו חיבוריו הגדולים אור שמח ומשך חכמה, גאון יוצא דופן בכל קנה מידה אשר כל רבני דורו נכנעו תחתיו והפליאו חכמתו, מידותיו גאונותו ובקיאותו.
×