Lot : 38

מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מחב"ד מימי ראשית נשיאותו

Start price: $500
|
Est. Price: $600 - $800

ברכת שנה טובה מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מחב"ד.

המכתב משלהי אלול תשי"א (1951) מימי ראשית נשיאותו, האדמו"ר קבל על עצמו את הנהגת החסידים כשנה לאחר פטירת חותנו, בתאריך י’ שבט תשי"א.
במכונת כתיבה עם הוספות בכתב יד האדמו"ר וחתימת ידו, מעט כתמים וקיפולים
האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – השביעי בשושלת אדמור"י ליובאוויטש, מהגדולים שבאדמור"י הדור האחרון ומצודתו היתה פרוסה על כל רחבי תבל, עסק רבות בקירוב רחוקים ובמבצעי מצוות לזכות את עם ישראל .
×