Lot : 36

מכתב מאת הרה"ק רבי משה מרדכי מטריסק בענין החיוב להשתתף בבחירות להנהגת הקהילות בפולין.

Start price: $300
|
Est. Price: $750 - $1,500

מכתב בכתב יד וחתימת האדמו"ר הקדוש רבי משה מרדכי מלובלין נכד המגיד מטריסק וחתן הרה"ק רבי אשר מסטולין בענין הבחירות לראשי הקהילות בפולין.

המכתב כולו בכתב ידו הנאה וחתימתו המרשימה של האדמו"ר.
רבי משה מרדכי היה בנו של רבי יעקב אריה מטריסק בן המגיד מטריסק. נולד בשנת תרל"ד, בשנת תרע"ח נתמנה לאדמו"ר ועבר ללובלין שם קיבלו רבים את מרותו וביניהם גם רבנים , ניספה בשואה בשנת תש"ג, חידושי תורתו נדפסו בשם ‘אהל משה’ בסוף ספר היחס מטשרנוביל ורוז’ין.
במכתבו משנת תרפ"ד פונה האדמו"ר ‘אל המקשיבים לקולי שוחרי תפילתי’ להשתתף בבחירות לועד הקהילות ולהצביע רק עבור נציגים מהרשימה של הוועד המאוחד של החרדים ויראי ה’ וכך למנוע את השתלטות החפשיים ‘המתאמצים בכל כוחם לכבוש הקהילות’ דבר שיביא להרס הדת וחורבן כל הקדוש לישראל ‘ובזה אקוה כי אלוקי אבי יהיה בעזרכם ויאזין תפילתי עבורכם’
לא בכדי מזכיר האדמו"ר כמה פעמים את תפילותיו שכן זה היה עיקר עבודתו בקדש, תפילותיו היו בהתלהבות רבה ומשכו רבים לבית מדרשו בלובלין.

×