Lot : 34

מכתב נדיר מאת האדמו"ר רבי שמחה בונים אלתר מגור בעל 'לב שמחה' – ברכה בשם אביו ה'אמרי אמת' ומצב בריאותו של אביו.

Start price: $1,000
|
Est. Price: $1,000 - $1,500

מכתב ברכה מאת האדמו"ר רבי אברהם מרדכי אלתר מגור בעל אמרי אמת כתוב על ידי בנו האדמו"ר בעל ‘לב שמחה’ על נייר מכתבים  מווארשא.

‘תוכן המכתב: אאמו"ר שליט"א מסר לי מכתבך ותשובתו שאין יכול לחוות לך דעתו בזה ואיך שתעשה יעזרך ה’….. מצב בריאות אאמו"ר הוטב.. אבל עוד חסר בהשלימות’.
לאחר חתונתו ישב בעל לב שמחה בווארשא שם למד תורה בשקט וצנעה. מכתב זה הוא על גבי נייר מסמכים עם כתובתו בווארשא.
האדמו"ר רבי שמחה בונים אלתר מגור נולד בשנת תרנ"ח ונקרא על שמו של רבי שמחה בונים מפשיסחא לאחר פטירת אחיו הבית ישראל ישב על כס האדמורו"ת והנהיג את עדת חסידות גור ביד רמה עד פטירתו בשנת תשנ"ב.
[1] דף 14+10 ס"מ. מצב טוב.
×