Lot : 31

מכתב מהרה"ק רבי פנחס מנחם יוסטמן מפילץ בעל 'שפתי צדיק'.

Start price: $2,000
|
Est. Price: $2,000 - $3,000

מכתב נדיר בכתב יד קדשו וחתימתו של הרב הקדוש האדמו"ר רבי פנחס מנחם מפילץ – נכדו חביבו של החידושי הרי"ם.

הרה"ק בעל ‘שפתי צדיק’ נולד בשנת תר"ח לאביו רבי בנימין אליעזר יוסטמן חתן הרה"ק בעל חידושי הרי"ם, ראשית חינוכו היה אצל סבו הגדול שחיבבו מאוד, לאחר מכן דבק ברבי חנוך העניך מאלכסנדר וכשהחל גיסו השפת אמת להנהיג עדה נסע אליו, נשא את בת דודו האמרי אמת. .נודע כגאון מופלג בתורה וכצדיק נשגב, עשה רושם עצום על כל רואיו ורבי אברהם מטשכנוב העיד עליו "יש לו את כל הצלם אלוקים’, נפטר בשנת תרפ"א.
ספריו שפתי צדיק ה’ חלקים התורה ומועדים, צוואתו המיוחדת בה מתגלה טפח מענוותנותו וצניעותו נדפסה כמה פעמים.
17+10 ס"מ. תשע שורות בעצם כתב יד קדשו וחתימתו.
×