Lot : 3

שני מכתבים לא ידועים - הסכמה ומכתב המלצה " מהבריסקער רב" הגאון רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק מבריסק

Start price: $5,000
|
Est. Price: $8,000 - $10,000

1)הסכמה על ספר וילקט יוסף מהרה"ח רבי יוסף מנדלקורן. הסכמה זו שונה לגמרי מההסכמה שנדפסה בספר [ושוב באגרות הרי"ז הלוי עמ’ 373]. תאריך הסכמה זו היא מיום י"ב אייר תש"ט וההסכמה הנדפסת ניתנה ביום יב אלול תש"ט ולא ברור למה נכתבה הסכמה חדשה.

2) מכתב משנת תש"א לועד אגודת ישראל לעזור לאיש מסויים עם דברי המלצה עליו
שני המכתבים בכתב ידו וחתימתו של הגרי"ז.
×