Lot : 27

חתימת הרה"ק בעל הישועות רבי גדליה משה מזוויעל והרה"ק רבי דוד מרחמסטריווקא. ירושלים תש"ט.

Start price: $500
|
Est. Price: $1,000 - $2,000

חתימת יד הרה"ק רבי גדליה משה מזוויהל בן הרה"ק רבי שלמה מזוויעל והרה"ק רבי דוד בהרה"ק רבי מחם נחום מרחמסטריווקא על קבלת מלגה מישיבת רבינו חיים יוסף [זוננפלד] .

על המסמך מי"א תשרי תש"ט חתום שני הרה"ק רבי גדליה משה מזוויעל – גדל כל ימיו בצל אביו הגדול וכאביו פעל ישועות והשתתף בצער חסידו ונאמניו, היה גדול בתורה, נסמך להוראה מהגר"ח סולובייצ’יק וכהן כרב העיר זוויעל, בעלות הסובייטים לשלטון הוגלה לסיביר ולאחר שחרורו הצליח לעלות ארצה ובשנת תש"ה נתמנה לממלא מקום אביו, נפטר פחות מחדשיים לאחר חתימתו על מסמך זה בכ"ד חשון תש"ט.
כיום רבים פוקדים את קברו לרפואה וישועה.
×