Lot : 25

הספר הקבלי עבודת הקדש- העותק של הרה"ק בעל 'דרכי תשובה' ובנו הרה"ק בעל 'מנחת אלעזר'

Start price: $2,000
|
Est. Price: $3,500 - $5,000

ספר עבודת הקדש להרב הגדול המקובל האלוקי רבי מאיר בן גבאי, בו מוכיח אמיתות תורת הקבלה מעלתה והשגותיה, מהדורת למברג תר"ח, העותק האישי של אב ובנו הגאונים הצדיקים רבי צבי הירש שפירא אב"ד ממונקאטש בעל דברכי תשובה ובנו ממלא מקומו האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא אב"ד ור"מ מונקאטש בעל מנחת אלעזר .

בשני השערים ובכמה מקומות בספר מפוזרות חותמות אישיות שלהם. בנוסף חתימות בעלים וכתבי יד בשער הספר ובדף שלפניו. כמו כן חתימת הרה"ק הרב שמואל צבי ווייס ממונקאטש אביו של האמרי יוסף מספינקא 

האדמו"ר רבי צבי הירש שפירא אב"ד מונקאטש נולד בי"א תמוז תר"ה לאביו רבי שלמה שפירא אב"ד מונקאטש בן רבי אלעזר מלנצהוט בנו של הרה"ק בעל "בני יששכר", היה תלמיד מובהק לבעל דברי חיים מצאנז ומשנת תרנ"ג אב"ד ואדמו"ר במונקאטש לאלפי חסידים, לחם בעוז ותוקף במשכילי הונגריה ובכל נסיון לחדש דברים, ולכן היה מהמתנגדים לייסוד אגודת ישראל, נפטר בב’ דחוה"מ סוכות תרע"ד ועל מצבתו נחרת "הרב הגאון המפורסם בכל אפסיים, צדיק יסוד עולם, קודש הקדשים, המקובל האלוקי, בוצינא קדישא חו"פ דמטמרין גליין ליה, מופת הדור והדרו נזר ישורון ותפארתו, בנש"ק, נר ישראל, ע"ה, פ"ה לוחם מלחמות ה’ במסירות נפש, גודר ועומד בפרץ בכל התפוצות, מאור הגולה לו דומיה תהילה…" מחיבוריו נדפסו דרכי תשובה:שו"ת תפארת צבי, באר לחי רואי על תקוני הזהר, ותפארת בנים על התורה, מועדים והגדה של פסח.
בנו האדמו"ר בעל מנחת אלעזר (תרל"ב-תרצ"ז) בן האדמו"ר בעל דרכי תשובה, גדול אדמור"י הונגריה לפני השואה, גאון מופלג בפרד"ס התורה, הרבה להסתופף בצל גדולי הצדיקים בדורו, בחיי אביו הוכתר לראב"ד מונקאטש ובשנת תרע"ד כרב העיר ואדמו"ר, לוחם קנאי ללא חת בשמירת המסורת הצרופה ללא שום שינוי. מכתביו נדפסו ספרים רבים מהם: שו"ת מנחת אלעזר – חמשה חלקים, דרכי תשובה על הלכות נדה, דרכי חיים ושלום, לקוטי דברי תורה, חיים ושלום, חמשה מאמרות, אות חיים ושלם ועוד.
×