Lot : 23

ספר צפנת פענח לבעל התולדות – העותק האישי של המגיד הקדוש מקוז'ניץ בו למד והגה בתורת הבעל שם טוב

Start price: $30,000
|
Est. Price: $60,000 - $80,000

ספר צפנת פענח – עותק מלא הוד קדומים וקדושה שלמד והגה בו המגיד הקדוש מקוז’ניץ מתורת רבינו הבעל שם טוב זצוק"ל שרבים מתורותיו מקורם הראשון הוא ספר ‘צפנת פענח’.

בשער הספר בחלק העליון בצד שמאל נרשם: ‘ספר צפנת פענח שייך להה"צ אדומ"ו הרב… הגאון הגדול המקובל אלוקי המפורסם.. כש"ת מוהר"ר ישראל מ"מ [מגיד מישרים] דק"ק קאזניץ יע"א.
מתחת לרישום זה חתימת יד נינו הרה"ק רבי אלימלך מגרודז’יסק בן הרה"ק חיים מאיר יחיאל ‘השרף’ ממוגלינצא (חותמו גם מופיע בשער ובגוף הספר בכמה מקומות) וחותמות בני הנ"ל הרה"ק רבי קלונימוס קלמיש מפיאסצנא בעל ‘חובת התלמידים’ ו’אש קודש’ ורבי ישעיה שפירא מגרודז’יסק.
המגיד הקדוש רבי ישראל הופשטיין מקוז’ניץ (תצ"ז- תקע"ה) קדוש עליון ונורא, מאבות תורת החסידות וממפיצי דרכה, אדמו"ר לאלפים ובעל מופת ורוח הקדש. יחד עם ה’חוזה’ נחשב לדמות המרכזית של הנהגת החסידות בדורו. נולד בברכת הבעל שם טוב שאף שימש כסנדקו, קיבל בחסידות מהמגיד ממזריטש, ומרבי שמעלקא מניקל שבורג, והיה אחד מארבעת תלמידי רבי אלימלך מליז’נסק שקבלו את כוחותיו והיו ממשיכי דרכו. נודע באהבת ישראל שלו ופזר כל ממונו לצדקה, תפילותיו היו בהתלהבות עצומה. רוב ככל צדיקי החסידות בדור שאחריו היו תלמידיו (מהם:החידושי הרי"ם, רבי מנחם מנדל מקוצק, רבי שמחה בונים מפשיסחא, בעל נועם מגדים, בעל ישמח משה, בעל בני יששכר ועוד רבים). המגיד היה מחבר פורה וכתב עשרות ספרים בנגלה ובנסתר. ספרו ‘עבודת ישראל’ על התורה הוא מספרי היסוד בחסידות.
הערצת גדולי החסידות אליו לא ידעה גבול וקשרו לו כל תארי כבוד ותהילה. עד שכתב עליו רבי חיים מצאנז ‘נודע למשגב גודל צדקותו וחסידותו ומילא תבל בנפלאותיו אשר עשה בישראל, אשר לפי דעתי אין בדורנו מי שישיג חכמתו’.
תאור הספר: ספר צפנת פענח על התורה מאת הרה"ק רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה עם מאמרי תורה רבים ויסודות תורת החסידות בשם רבו הבעל שם טוב. קוריץ תקמ"ב (1782) מהדורה ראשונה. [1], 95 דף. 30 ס"מ. בשער הספר קרעים של שימוש כמעט ללא חסר בטכסט, חיזוקי דבק גסים ונייר, בחלק קטן מהדפים סימני עש שנסתמו בדק, בדף האחרון קרע עם חסרון של כמה תיבות בסופי השורות, כריכת רבע קלף ישנה, שמור בקופסת עור מהודרת. (חיים סטפנסקי – חסידות 505)
×