Lot : 2

מכתב המלצה בכתב יד הגאון רבי חיים סולובייצ'יק ובית דינו משנת תרנ"ד- ראשית ימי רבנותו בבריסק

Start price: $7,000
|
Est. Price: $10,000 - $12,000

כתב מליצה בכתב יד הגר"ח סולובייצ’יק מבריסק לשוחט ובודק ר’ יעקב קופיל מק"ק פינסק ‘שהוא מופלג בתורה וירא אלוקים וישר במדותיו והנהגותיו’.

לפני מכתב הגר"ח כתבו דייני בריסק כי הנ"ל למד את מלאכתו אצל השו"ב בבריסק והם העידו בפניהם שהוא בקי במלאכתו וגם הראה סכינו לפני בית הדין ונמצאה יפה, עם חתימת הדיינם רבי יוסף שרגא מאלין ראב"ד בריסק ורבי משה דוד ב"ר יעקב, עם חותם בית הדין.
המכתב מיום י"ח אדר תרנ"ד. 22+17 ס"מ עם מעט חסרון בסופי אותיות בודדות.
‘שר התורה הגאון החסיד האמתי רבם של כל ישראל, אשר נתן דרך בים התלמוד וסלל נתיבה חדשה בידיעת והבנת התורה לאמתה והעמיד תלמידים למאות ולאלפים’ (נוסח מצבתו) . גאון הדורות האחרונים, ומגדולי מנהיג דורו הטביע את חותמו על דרך הלימוד הישיבתית ורבים הלכו לאורו. משנת תרנ"ב ממלא מקום אביו ברבנות בריסק עד פטירתו בשנת תרע"ח.
×