Lot : 18

לקוטי תורה והש"ס – סט שלם. ספר סגולה "לשמירה מעולה". עם חתימת האדמו"ר בעל אמרי חיים מויז'ניץ. / לקוטי מהרי"א

Start price: $2,000
|
Est. Price: $2,500 - $3,500

1] לקוטי תורה והש"ס – ביאורים על חמשה חומשי תורה על דרך הפרד"ס מאת הרה"ק המקובל האלוקי רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב.

למברג – מונקאטש – סיגט. תרל"ז – תרנ"ב. (1877 – 1892) מהדורה ראשונה.
בראשית (תרל"ז) [3], רט דף. שמות (תרמ"ג) [4], רנב, דף. ויקרא (תרמ"ו) [4] קסח דף. במדבר (תרמ"ט) [2], קנב דף. דברים (תרנ"ב( [13], ר, [1] דף.
שלשת החלקים האחרונים נדפסו על ידי גדול תלמידיו האדמו"ר בעל "אמרי יוסף" מספינקא שהקדים הקדמה לכל חלק בפרט חשובה ביותר הקדמתו לחלק חמישי בה הביא דברים בשם עשרות מגדולי החסידות.
בהקדמתו לספר ויקרא הוא כתב "מובטחני בכוחו הקדוש שכל מי שיקנה הספר הקדוש של מרן הקדוש בוודאי זכותו יגן עליו בזה ובבא ויהיה לו שמירה מעולה ולהניח ברכה בתוך ביתו".
בראש ח"ג נדפס מכתב המגיד מקוז’ניץ אל רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, רבי חיים מטשרנוביץ ורבי מנחם מנדל מקוסוב, מכתב רבי צבי הירש מזידיטשוב אל רבי נפתלי צבי מרופשיץ ומכתב רבי חיים הלברשטאם אל מהרי"א מזידיטשוב. .
בשער חלק ראשון חתימת יד קדשו וחותמו של האדמו"ר רבי חיים מאיר מויז’ניץ בעל "אמרי חיים".
סט מושלם במצב מצוין.
2] ליקוטי מהרי"א – על ילקוט שמעוני. למברג תר"נ (1890) [2], נה, נו דף. .2 שערים. מהדורה ראשונה. בראש הספר הקדמת נכדו חביבו של המחבר רבי יהודה צבי מדאלינא מצב טוב
סטפנסקי, חסידות 298
×